Zgodovina

Zgodovina društva

Zgodovina gasilstva v Oplotnici se je začela pisati v drugem desetletju prejšnjega stoletja. Sto let je obdobje v katerem pride do številnih prelomnic, mejnikov in dogodkov, ki zaznamujejo človeštvo. In je čas, ki ga piše več generacij. Nič drugače ni s preteklostjo našega društva.  Že več kot sto let Oplotniški gasilci nadaljujemo z vizijo naših prednikov o pomoči sočloveku v stiski in nesreči.

V nadaljevanju bo orisana zgodba PGD Oplotnica, ki je bila spisana do sedaj.

V začetku 60. let 19. stoletja pride na Slovenskem do prvih resnejših poskusov, da bi se ustanovila organizacija, ki bi bila stalno in strokovno pripravljena za gašenje požarov. Potrebo po taki organizaciji so sprva najbolj čutila mesta.

Potrebo po organizaciji, ki bi bila v stalni pripravljenosti, strokovno podkovana in opremljena v primeru požara so začutili tudi Oplotničani. Ideja o ustanovitvi društva je dozorela v letu 1912. Med pobudniki ustanovitve se najpogosteje omenja ime veleposestnika Franca Jonkeja.

Temelje društva so postavili na prvem ustanovnem sestanku, ki je potekal v stavbi današnje gostilne Pozne. Na njem so izvolili prvo vodstvo gasilske čete, kot se je ta imenovala prva dva desetletja. Prvi načelnik društva je postal Franc Jonke st., prvi poveljnik Konrad Jonke in gospodar Edi Jonke. Člani prve desetine so bili še Franc Kvas, Jože Golob, Jože Stopar, Ferdinand Lipuš, Ignac Lesjak, Simon Perbil, Ivan Vahter in Ivan Mavrič. Precej ironično je, da je takoj po ustanovnem sestanku zagorelo gospodarsko poslopje v neposredni bližini zborovanja. Ob tem se je pokazalo, kako prava je bila odločitev o pristopu k organiziranemu varstvu  pred požari.

Že takoj ob ustanovitvi so pričeli  razmišljati o nakupu potrebne gasilske opreme. Ker ni bilo dovolj finančnih sredstev so gasilci pričeli z organizacijo javnih vaj in veselic. V letu dni se jim je uspelo opremiti z enotnimi oblekami, čeladami in drugo nujno potrebno opremo. Med njo je bila priročna gasilska lestev, gasilski kavlji, vedra in ročna tlačilka. Svoje prostore so si uredili v leseni uti, ki je bila prizidek takratne občine.

Leta 1915 je društvo dobilo prvo ročno brizgalno. Tega leta so uto preuredili v orodjarno in dogradili lesen gasilski stolp.

V času ko je na Slovenskem klestila prva svetovna vojna se gasilskim društvom ni pisalo dobro. Tudi z našim društvom ni bilo nič drugače, in se v tem obdobju ni posebej razvijalo. Kot drug razlog temu pa se navajajo pogoste kadrovske menjave pri vodstvu.

Gasilska četa leta 1912
Gasilska četa ob 10. obletnici delovanja

Naslednji zapisi o društvu so nastali ob 10. obletnici delovanja. Takrat je gasilski četi poveljeval Ivan Pavlič st..

Leta 1932, ob praznovanju 20. letnice društva, je nastala nova fotografija za arhiv. Iz nje je razvidno, da je bil poveljnik Franc Petelinšek st. Člani društva so bili tudi vsi, ki so v tem času v kraju nekaj veljali in so društvo finančno podpirali. 

Leto 1932 je tudi leto ko so gasilci dobili novo motorno brizgalno Rosenbauer.

Iz časa pred in med drugo svetovno vojno zopet nimamo pisnih virov. Splošno pa velja, da je divjanje vojne slovensko gasilstvo pahnilo v krizo. Nemški okupator, ki je zavzel tudi območje Oplotnice je s svojo osvajalsko politiko vplival tudi na gasilstvo. Delo domačinov v društvu je zamrlo, o vsem kaj se je dogajalo je odločala okupacijska oblast. Nemci so društvo izkoristili za poligon, kjer so usposabljali kader za kadrovanje v polvojaških organizacijah.

Takoj po osvoboditvi leta 1945 je oživela ideja o ponovnem aktiviranju gasilskega društva. Pobudo sta podala Adi Pozne in Henrik Justinek. Drugi ustanovni občni zbor društva je potekal v istem prostoru kot pred 33. leti. Namesto načelnika je sedaj društvo vodil predsednik. Prvi predsednik je postal Jože Sentočnik. Poveljniške naloge je prevzel Adi Pozne, njegov namestnik pa je bil Franc Kangler.

Operativna ekipa leta 1932, ko je bila prevzeta prva motorna brizgalna znamke Rosenbauer.

Po vojni se je v gasilskih vrstah veliko delalo. Gasilci so se srečevali z nenormalno veliko požari. Vzroke je bilo potrebno iskati v še ne odpravljenih posledicah vojne, nekaj pa je bilo tudi požigov iz maščevanja. V letu 1950 so Oplotniški gasilci zaradi številnih požarov organizirali nočne straže. 

V povojnih letih je bil cilj gasilcev pridobiti tudi čim več novih članov in jih usposobiti v gasilskih veščinah. Pozitivno vzdušje v gasilskih vrstah je pripomoglo, da se je članstvo iz leta v leto povečevalo. V društvu je bilo zelo živahno, svojo dejavnost so razširili tudi na druga področja. Med drugim so ustanovili pevsko in tamburaško skupino. Ves čas pa so razmišljali tudi o nabavi nove opreme. Priključili so se številnim akcijam s katerimi so pridno služili denar.

Leta 1951 je dozorela ideja o nabavi motornega vozila. Izdelave le tega pa so se lotili sami, in sicer s predelavo dveh kupljenih starih vozil. Po treh letih jim je uspelo, v letu 1954 je bilo tako vozilo predano v uporabo. V tem obdobju so izvedli še adaptacijo orodjarne, ki je postala garaža za nov avto.

Ena izmed požarnih vaj v središču Oplotnice na objekt gostilne Kos

V letu 1952 se je prvič oblikoval upravni odbor, ki je opravljal izvršilno nalogo. Sestavljali pa so ga predsednik Jože Sentočnik, poveljnik Adi Pozne, tajnik Henrik Justinek, blagajnik Franc Skarlovnik, gospodar Alojz Vodopivec  ter člani Avgust Videčnik, Maks Leskovar st. in Erika Leskovar. Društvo je takrat štelo 107 članov.

Društvo se je z razmahov delovanja začelo soočati s prostorsko stisko. Razmišljali so o novem gasilskem domu na novi lokaciji. Začele so se akcije za izgradnjo novega doma.  Združili so se mladi in stari. Pridno so zbirali denarna sredstva ter vložili veliko časa in truda v gradnjo.

Med tem časom je prišlo do povezovanja društev v gasilske zveze. Leta 1955 se je naše društvo povezalo v Gasilsko zvezo Slovenska Bistrica. Leto za tem je umrl predsednik društva, njegovo funkcijo je prevzel Edi Sušec.

Gasilci so še vedno pospešeno gradili nov dom, na lokaciji kjer stoji še danes. Materialno so jim pomagali takrat najmočnejši podjetji v kraju, Granitna industrija Oplotnica in LIP Konjice z obratom v Oplotnici. Kljub nedokončanem objektu so se gasilci leta 1958 odločili, da se vselijo v nove prostore. Hkrati s slovesnim odprtjem novega doma je društvo razvilo svoj prvi prapor. Istega leta pa v društvo pride novo vozilo TAM Pionir. S to pridobitvijo so gasilci postali veliko bolj mobilni.

S takratno godbo Granitne industrije na čelu so korakali oplotniški gasilci v svoje nove prostore
Slavnostna otvoritev novega gasilskega doma na sedanji lokaciji leta 1958 v prisotnosti takratnega župana občine Slovenska Bistrica

Nov dom in novo vozilo sta gasilcem dala novega elana in zagona. Posodabljali so zastarelo opremo, kupili manjšo motorno brizgalno »Savica«, usposabljali kader in nadaljevali z dograditvijo doma.

V letu 1961 pride do vodstvenih zamenjav. Zaradi službenih obveznosti je predsednik Edi Sušec odstopil s položaja. Nadomestil ga je dotedanji poveljnik Adi Pozne. Poveljniške naloge pa je prevzel Avgust Videčnik.

Program dokončanja izgradnje doma je predvideval dokončanje do 50. obletnice društva. In uspelo je. Leta 1962 se tudi prvič oglasi gasilska sirena na stolpu gasilskega doma, ki je nadomestila dotedanjo obliko alarmiranja z zvenenjem v kapelici sredi vasi.

Izgradnja novega doma je bila za gasilce olajšanje, kljub temu pa zagnanost v gasilskih vrstah ni popustila. Velik poudarek je društvo vseskozi dajalo izobraževanju in usposabljanju članstva. Člani so se v vseh kategorijah udeleževali raznih tekmovanj, na katerih so dosegali številne dobre rezultate. Udejstvovali so se tudi pri akcijah in na prireditvah krajevne skupnosti. V ospredju je bila tudi nabava nove opreme. Junija 1967 je bilo v uporabo predano vozilo TAM 2000. Leto kasneje je bila kupljena še nova motorna brizgalna Rosenbauer. 

Leta 1970 je prišlo do nove menjave v vodstvu. Poveljniško funkcijo je prevzel Vili Skarlovnik. Isto leto so svoj prvi prapor razvili pionirji.

Društvo tudi v naslednjih letih ni poznalo nihanj v svojih aktivnosti. Vse več je bilo novih članov. Veliko pa so sodelovali v dejavnostih, ki niso bile vezane na gasilstvo. Tudi finančno je društvo dobro stalo.

Veterani na tekmovanju v Slovenskih Konjicah leta 1970

Ob praznovanju 60. obletnice delovanja so se člani opremili z novimi uniformami. Leto za tem je bila v uporabo predana nova avtocisterna, ki je reševala problem zagotavljanja vode za hitro posredovanje ob požarih v bolj oddaljenih in hribovitih predelih. Istega leta je gasilski dom dobil telefonsko povezavo.

Tekmovanje za Pokal Pohorskega bataljona

Leta 1977 so Oplotniški gasilci organizirali tekmovanje za Pokal Pohorskega bataljona. To tekmovanje je nato postalo tradicionalno in množično obiskano z ekipami iz vse Slovenije. Za naziv zmagovalca Pokala Pohorskega bataljona se je pomerilo tudi po sto ekip  in več.

Leta 1978 so v gasilski dom namestili prvo radijsko postajo, kar je pripomoglo k boljši komunikaciji v primeru intervencij.

V letu 1980 so dobili novo vodstvo. Funkcijo predsednika je prevzel Drago Veber in poveljnika zopet Avgust Videčnik. Operativna enota se je hitro širila in pomlajevala, tudi po zaslugi dobrega dela z mladino.  V društvu se je veliko dogajalo. Začeli so z adaptacijo in dogradnjo  gasilskega doma, ki ni več zadoščal potrebam voznega parka in opreme.

Fotografija članov in mladine društva ob praznovanju 70. obletnice delovanja

Kupili so orodno vozilo Zastava 650 AD in terensko vozilo TAM 5500. Slednjega so krstili na praznovanju ob 70. obletnici društva. Leta 1986 je nabavljeno kombinirano intervencijsko vozilo. V letu 1987 je bil gasilski dom obnovljen in dograjen.

Vozni park ob 70. obletnici društva

Leto 1988 je zopet leto vodstvenih sprememb. Predsedniške naloge je prevzel Jože Črešnar, poveljstvo pa Stanislav Gosnik. Poleg rednih nalog si je društvo prizadevalo za nadaljnjo ureditev doma in okolice. Do leta 1990 asfaltirajo ploščad in zgradijo oder pred domom. Tega leta dobijo tudi sodobno, tehnično dovršeno motorno brizgalno Rosenbauer Fox 1.

Sledilo je obdobje osamosvajanja Slovenije. Desetdnevna vojna na slovenskih tleh, tokrat ni zmotila in posegala v delo našega društva. Na dan razglasitve slovenske samostojnosti je bil pred gasilskim domom posajen simbol slovenstva, lipa, ki še danes spominja na ta dogodek.

Osrednja prireditev ob praznovanju 80. obletnice ustanovitve društva, leta 1992, je bila povorka s katero so gasilci prikazali razvoj gasilstva in opreme skozi čas.

Leto 1994 je bilo uspešno iz tekmovalnega vidika, člani A so namreč postali državni prvaki. Dve leti kasneje pa naziv državnih prvakinj dobijo pionirke. Leta 1998 so uspeh še enkrat ponovile.

Leta 1995 prevzame funkcijo poveljnika Alojz Gosnik, ki jo opravlja do leta 1999 ko jo prevzame Maksimiljan Rak. Z letom 1995 je vozni park postal bogatejši za gasilsko vozilo avtocisterno MAN GVC 24/70. Kupili so še moštveno vozilo znamke Peugeot Boxer, ki pa je bilo odtujeno iz garaže in ga je zamenjalo moštveno vozilo znamke Mercedes Sprinter.

Dolgoletni strojnik društva Leopold Steinacher ob novi pridobitvi društva

Na prelomu stoletja društvo razvije nov prapor, na katerem so novi slovenski simboli.

Leta 2001 društvo za svoje delo in stalno pripravljenost prejme priznanje Občine Oplotnica.

Skozi vso jubilejno leto 2002 so bili gasilci zelo aktivni. V prvi polovici leta so po naseljih občine Oplotnica organizirali 6 operativnih vaj. Na sklepni vaji konec junija v Oplotnici so sodelovala vsa društva GZ Slovenska Bistrica in helikopter Slovenske vojske. V mesecu juliju, na osrednji prireditvi ob praznovanju 90.obletnice, je bilo v uporabo predano kombinirano vozilo GVC 16/25 znamke MAN. Ob 90. obletnici pa je bilo izdano tudi prva kronika društva z naslovom Glasilo PGD Oplotnica ob 90. obletnici ustanovitve društva.

Krst novega kombiniranega vozila je opravil župnik Roman Štus

Leta 2004 je bila zasnovana gradbena komisija, ki je pričela s pripravami na obnovo in dogradnjo doma. S vsem trudom in naporom jim je že do jeseni uspelo prenesti načrte s papirja v realnost. Zgrajen je bil prizidek s sanitarijami, klubskim prostorom in kuhinjo, vgrajena so bila štiri dvižna garažna vrata, urejen razstavni prostor – muzej. Izvajali so se tudi drugi plani, od izobraževanj, usposabljanj, tekmovanj, nabave opreme do organizacije tekmovanj in prireditev.

Leta 2008 je prišlo do posodobitve voznega parka, v garaže je prišlo novo moštveno vozilo Mercedes Sprinter.

Z aktivnostmi v sklopu praznovanja prvega stoletja društva – 100. obletnice delovanja, se je pričelo oktobra 2011. Takrat je mladina razvila svoj nov prapor. Vso leto 2012 je nato bilo v znamenju praznovanja jubileja. Osrednja slovesnost praznovanja 100. obletnice delovanja je potekala kar štiri dni. Izvedena je bila velika meddruštvena vaja na kateri je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske. Sledila je svečana akademija, srečanje treh generacij, velika gasilska parada, krst novega orodnega vozila GVV-1 znamke Iveco in dve veselici. Izdano je bilo tudi glasilo 100 let – PGD Oplotnica. Gasilsko društvo je ob obletnici štelo 233 članov.

V letu 2016 je društvo prevzelo AED in usposobilo prvo ekipo prvih posredovalcev.

Orodno vozilo GVV-1

Poseben mejnik pa je bilo leto 2017 ko se je prva ekipa PGD Oplotnica udeležila gasilske olimpijade. In sicer je to uspelo članom A, ki so meseca julija v avstrijskem Villachu zastopali barve slovenske reprezentance.

Operativna enota leta 2016 pod taktirko častnega poveljnika Alojza Gosnika in častnega predsednika Jožeta Črešnarja.

 

 

Člani A so leta 2017 zmagali tudi na mednarodnem tekmovanju v okviru Bogatajevih dnevov v Murski Soboti. Društvo so obogateli z motorno brizgalno Rosenbauer Beaver.

Osvojena motorna brizgalna Rosenbauer Beaver

Mandatno leto 2018 je prineslo spremembe na vodstvenih položajih. Predsedniško funkcijo je prevzel Slavko Pitrof, poveljniške naloge pa Miran Čoh. Istega leta smo za 29 let predsedovanja funkcijo častnega predsednika podelili Jožetu Črešnarju in za 19 let poveljevanja naziv častnega poveljnika Alojzu Gosniku.

Upravni odbor ob menjavi vodstva leta 2018
Članski ekipi na Bogatajevih dnevih ob osvojitvi odličnih nagrad!

Leta 2019 so na Bogatajevih dnevih v Postojni slavile članice A, uspeh so dopolnili člani A s 3. mestom. Tokrat smo bili nagrajeni z izolirnima dihalnima aparatoma in zaščitnimi gasilskimi čeladami. 

Koronsko leto 2020 je prineslo številne omejevalne ukrepe delovanja. Žal nismo mogli slediti večini zastavljenih ciljev, saj smo smeli izvajati le nujne operativne naloge. Uspelo pa nam je obogateti vozni park. Z novo avtocisterno (AC 35/60) smo po več kot 30-ih letih zamenjali »starega Mana«. Vozilo je na podvozju Scania, nadgradnjo pa so opravili v podjetju Rosenbauer.

V zadnjem obdobju ima društvo pomlajeno operativno enoto in številčno mladino. Vsi člani, od pionirjev do veteranov, znotraj društva razvijajo svoje znanje in veščine. Zaradi vedno hitrejšega napredka pa je poudarek predvsem na izobraževanjih in usposabljanjih. Za uspešno interventno delo je ključnega pomena usposobljena in dobro opremljena operativna enota. Trudimo se tudi slediti in kupovati najsodobnejšo gasilsko opremo.

VETERANI - 1. mesto, Celje 2021
ČLANI A - 3. mesto, Celje 2021

Junijsko državno gasilsko tekmovanje v Celju je zaradi »korona pogojev« minilo brez svečane razglasitve in podelitve pokalov najboljšim tekmovalnim enotam. Na samem tekmovanju pa je društvo doseglo dva vidnejša uspeha. VETERANI so postali državni prvaki, medtem ko so se ČLANI A s 3. mesto uvrstili v kvalifikacije za gasilsko olimpijado.

Že drugič zapovrstjo so se člani A uvrstili na gasilsko olimpijado. Njihova druga zaporedna gasilska olimpijada je bila nekaj posebnega, saj je le ta potekala na domačih tleh in sicer v Celju.

Leto 2022 v znamenju 3-dnevnega praznovanja jubileja

Vrhunec slavja ob 110-letnici delovanja našega društva smo dočakali drugi vikend v avgustu. Večtedenske priprave so bile poplačane z dobro izpeljanimi in obiskanimi prireditvami. Praznovanje smo pričeli v petek, 12. avgusta, s slavnostno akademijo.

Sobotno dopoldne smo namenili prikazu gasilskih veščin, občani so si lahko ogledali posredovanje gasilcev v petih različnih situacijah. Sobotni večer smo sklenili z gasilsko nočjo, kjer smo rajali ob glasbi Veselih Svatov in Veselih Dolenjcev.

Nedeljo dogajanje je zaznamovala gasilska parada skozi center Oplotnice. Na njej je sodelovalo več kot 200 gasilcev in skoraj 30 gasilskih vozil. V spomin na naše prednike smo prikazali razvoj gasilstva na Oplotniškem od leta 1912 do danes. Praznovanje smo sklenili z veselico z Novimi spomini.

Fotografija članov in mladine društva ob praznovanju 110. obletnice delovanja